8 oktober 2019

Open avond over moderne gemengde vrijmetselarij

Op woensdag 30 oktober 2019 organiseren de gemengde vrijmetselaarsloges Corona Den Haag en La Liberté Delft een avond voor belangstellenden in het Haags Logegebouw aan de 2e Sweelinckstraat 131, 2517 GW Den Haag. Tijdens deze avond, die om 20 uur begint (inloop vanaf 19.30 uur)  vertellen wij over de traditionele achtergrond en moderne, niet religieuze manier van ons "werken" in de loges. U kunt daarvan ook iets meebeleven.

Bij ons werken vrouwen en mannen in volledige gelijkwaardigheid samen. Hun achtergrond in termen van religie, politieke kleur, overtuiging en leeftijd is divers. Die diversiteit koesteren wij. Immers, als vrijmetselaars zoeken wij naar dingen die mensen in al hun verscheidenheid verbinden en wij willen wegnemen wat mensen scheidt. Dat oefenen we in de Loge, zodat we dat "verbinden" ook in de maatschappij beter kunnen vorm geven.

Onze manier van werken is, hoewel gebaseerd op eeuwenoude tradities, creatief en modern. Daar laten wij u graag iets van zien. Een deel van de avond heeft de vorm van een "rituaal" dat aansluit bij de normale werkwijze in de Loges. Licht en donker, informatieve èn persoonlijke proza en poëzie alsook muziek spelen belangrijke rollen. Er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen en persoonlijk contact met leden.

Vanwege het beperkt aantal plaatsen is aanmelden voor deze avond verplicht. Aanmelden kan uitsluitend via e-mail. Stuur een mailtje naar secretaris@logecorona.nl met uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, plus een korte uitleg waarom deze avond u interesseert èn wat u van de avond verwacht. Zo mogelijk houden we daarmee rekening in het programma.

Als uw deelname mogelijk is wordt dit door ons expliciet per mail bevestigd. In de bevestigingsmail, die tevens dient als toegangsbewijs, staat nog aanvullende informatie over de avond.

19 september 2019

Werkjaar start met herfstequinox

Loge Corona Den Haag is, in nauwe samenwerking met zusterloge La Liberté Delft, begonnen aan het nieuwe werkjaar. Op 11 september jl. was de eerste bijeenkomst in het Logegebouw in Delft. Daar werd het werkjaar geopend. Dat gebeurde op ceremoniële wijze, onder meer door letterlijk de maçonnieke werktuigen schietlood, waterpas en winkelhaak weer ter hand te nemen.

Ook werden in verschillende functies nieuwe leden geïnstalleerd. Dezen waren in die functies gekozen tijdens verkiezingen voor de zomer. Een Loge is immers ook een gewone vereniging naar Nederlands recht met statuten en democratische spelregels.

De eerste inhoudelijke werkzaamheden vinden plaats op 29 september a.s. in Den Haag. Dan vieren we de herfstequinox. Deze valt dit jaar op 23 september om 9.50 uur Nederlandse tijd. Het is de dag waarop de zon op haar hoogste punt precies boven de evenaar staat en dag en nacht even lang duren. Zodra de herfstequinox voorbij is, worden de avonden langer en daalt de temperatuur. De herfst breekt aan.

Herfst is de tijd om de belangrijkste oogsten binnen te halen èn om voorbereidingen te treffen voor de komende winter en het volgend groeiseizoen. Herfst is een seizoen van evenwicht, van balans tussen oud en nieuw. Een mooi moment ook om weer eens de balans in je eigen leven op te maken en zo nodig te herstellen. Ook in onze loges maken we in symbolische zin de balans op. We vieren wat we bereikt hebben, persoonlijk en als groep, en treffen voorbereidingen om ook in de toekomst verder te kunnen blijven groeien.

22 juli 2019

Vrij denken bij moderne vrijmetselarij

Vrijmetselaren streven naar een betere wereld. Zij willen, door in de loge te leren zichzelf en de wereld beter te begrijpen, hieraan een bijdrage leveren in de maatschappij. Met elkaar wordt er in vertrouwde kring gesproken. Er worden actief ervaringen gedeeld over allerlei vraagstukken zoals met betrekking tot maatschappij, filosofie en kunst.

In tegenstelling tot godsdienstige of filosofische genootschappen heeft de vrijmetselarij geen dogma’s die een bepaalde stroming ten aanzien van religie, filosofie of politiek propageren. Iedereen is vrij om de dingen te zien en te interpreteren op eigen wijze. Wel is voor de vrijmetselaar belangrijk dat zij of hij, ondanks alle verschillen, zoekt naar wat mensen bindt en niet naar wat het scheidt. Belangrijke kernwaarden van de vrijmetselarij zijn: “ken u zelf” en “op u komt het aan”. Hiermee bedoelen we dat, als we de wereld echt willen begrijpen en zelfs verbeteren, we bij onszelf moeten beginnen.

In Loge Corona werken we meestal met een rituaal. Dat is een soort ritueel spel, waarin ieder lid van de loge een functie kan hebben. Dit rituaal heeft als doel het tot leven brengen van de symboliek en gezamenlijk een gevoel van broederschap te creëren. Er wordt ook veel muziek ten gehore gebracht.