31 december 2017

Rite Modern anno 2018

Loge Corona is een van de loges van de NGGV die met het "Franse rituaal", de Franse Rite cq. de Rite Modern werkt. Hieronder wordt geciteerd uit een interessant artikel
op de website vrijmetselarijvoormannenenvrouwen dat ingaat  in op de oorsprong van dit rituaal

"Anne van Marion-Weijer (...) heeft onderzoek gedaan (Masterscriptie 2006) naar het feit dat er binnen Le Droit Humain Nederland drie “tradities” zijn. Dit zijn de drie ritualen die regelmatig terug komen op deze website. De “Nederlandse” (voor 2005 “Schotse”) traditie, de “Engelse” en de “Franse”. (...) De “Franse” ritualen (zijn) pas in gebruik geraakt toen ze uit ‘historisch oogpunt’ werden opgevoerd bij een herdenking. Daarna gaven verschillende loges aan de “seculiere” ritualen meer geschikt te vinden dan de “Nederlandse” en zo zijn de ritualen van Georges Martin ingevoerd in de Nederlandse federatie. Over de geschiedenis van het “Franse” rituaal heeft de auteur ook aardig wat informatie. (...)

Het onderzoek is (door Van Marion binnen Le Droit Humain) uitgevoerd in september 2005. Er waren toen 328 leden, 256 vrouwen en 70 mannen. 105 Mensen hebben de enquête terug gestuurd. (...) Uit de antwoorden blijkt (...) ook de “Franse” traditie een bewuste keuze (voor de loges die er mee werken). Er zijn zelfs mensen overgestapt naar een “Franse” loge. Hoewel geen enkele van de zes “Franse” respondenten zich bewust was van wrijving tussen andere “tradities”, geeft 60% aan niks te hebben met die “tradities”. Geen enkele respondent ervaart de eigen rituelen als religieus, maar de term “spiritueel” werd wel gebruikt. (...) Respondenten “[…] (tonen) weinig interesse in de andere tradities en ze zijn verbazingwekkend onwetend over de Franse oorsprong van IO LDH.”

Ook wel aardig is het eind. Van Marion vraagt zich af of de Franse loges het wel gaan redden omdat er zo weinig interesse in is en sluit af met de woorden: “De tijd zal leren of het Franse ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ in de toekomst meer zal aanspreken dan de Nederlandse ‘wijsheid, kracht en schoonheid’ of het ‘Engelse’ ‘geloof, hoop en liefde’.” "

Aan Loge Corona en de andere Rite Modern loges van de NGGV zal het niet liggen. Zij werken uit overtuiging met de meer humanistische Rite Modern. Met historische wortels voor werken in de wereld anno 2018.

illustratie bron21 december 2017

Geslaagde viering WintersolstitiumGisteren vierden de Loges Corona Den Haag en La Liberté Delft gezamenlijk een sfeervol Wintersolstitium in het logegebouw te Delft. De werkplaats was door een zuster extra feestelijk versierd. Eerst belichtte de voorzitter enkele aspecten van "licht". Daarna presenteerden verschillende leden een door hen voorbereide bijdrage, in de vrijmetselarij "bouwstuk" genoemd.

Die bouwstukken varieerden van een gedegen verhandeling over de relatie tussen enerzijds het wintersolstitium en de christelijke feestdagen daaromheen en anderzijds het heidense Joelfeest, een heel persoonlijk gedicht met "vragen voor korte dagen ", het lied "I'm walking in the air" uit de film The Snowman (zie hierboven), een overpeinzing over de rol van de vrijmetselarij in deze donkere tijd en een iets aangepaste versie van het lied "Ik drink op de mensen" van Paul van Vliet. Het geheel ruimschoots gelardeerd met toepasselijke muziek.

De avond werd besloten met een smakelijk broeder- en zusterbuffet. Het was goed dit solstitium te delen met gasten uit alle loges van de NGGV.


5 december 2017

Wintersolstitum bij gemengde vrijmetselarij Delft-Den Haag

Op 20 december a.s. organiseren de gemengde vrijmetselaars-loges La Liberté Delft en Corona Den Haag gezamenlijk een ceremonie rond het wintersolstitium in het logegebouw aan de Choorstraat in Delft.

Het gelegenheidsrituaal is gebaseerd op het Franse rituaal ("Rite Moderne") waarmee de loges gewoonlijk werken. Dat wordt aangevuld met korte gedichten, verhalen en speciale muziekfragmenten.

Nadere informatie via secretaris@logecorona.nl

Illustratie: het Solstitium-monument (1976) van kunstenaar Nancy Holt in de Great Basin Desert, Utah, USA.bron

19 november 2017

Geslaagde studiedag over James Anderson

Op zondag 12 november 2017 vond in het Logegebouw aan de Maliebaan te Utrecht de studiedag "Ontmoeting met Anderson" plaats. Deze dag was een initiatief van de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV en de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij (IOGVM) ‘LE DROIT HUMAIN’. Aan de studiedag namen deel ruim 30 leden van deze organisaties èn van de masculiene Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Doel van de bijeenkomst was om, bijna 300 jaar na publicatie  van de Oude Plichten ("Old Charges") door Anderson hun waarde in de 21e eeuw te bezien. 

Het hierna volgende verslag is een verkorte versie van het meer inhoudelijk verslag dat te vinden is op de projectwebsite ontmoetingmetanderson.nl

Na een verrassingbezoek van Broeder Anderson zelf werd in een drietal inleidingen ingegaan op de constitutie in historische perspectief, sommige aspecten daaruit, en de Nieuwe Plichten. Deze laatste dateren uit 1974 en zijn het werk van een loge uit Wenen.

Na de lunch werden de Oude Plichten gesteld in hun tijd, waarbij bleek dat het woord ‘plicht’ meer te maken heeft met wat je gewoonlijk doet, niet zozeer omdat het van buiten is opgelegd, maar omdat "het hoort". Daarna werden in drie simultane sessies de inleidingen van de ochtend verder uitgediept.

Tijdens de terugkoppeling aan het eind van de middag werden enkele hoofdpunten benoemd. Zoals: net zoals landen hun (grond)wet in de tijd aanpassen, is ook binnen de vrijmetselarij periodieke aanpassing van de eigen regels gewenst. Het heeft daarbij de voorkeur de hoofdregels ("visie, missie") op een hoger abstractieniveau te verwoorden, zodanig dat alle vrijmetselaren die kunnen delen en er als eenheid mee naar buiten kunnen treden.

Er mag daarnaast ook ruimte zijn om de gedragsdetails in actuele termen te her-verwoorden, bij voorkeur op een decentraal meer organisatorisch niveau ("huishoudelijk reglement"). Daardoor kunnen Ordes en eventueel de loges daarbinnen zich, binnen de in de hele maçonnieke wereld gedeelde "missie en visie", van elkaar onderscheiden. Waardoor er een gevarieerd aanbod van in de kern verbonden vrijmetselarij ontstaat. Waarbij velen uit de omgeving zich kunnen en willen aansluiten. Voorwaarde voor levende vrijmetselarij, ook in de 21e eeuw.

De dag werd besloten met een geanimeerde borrel.

5 oktober 2017

Studiedag "Ontmoeting met Anderson"

Op zondag 12 november a.s. organiseren de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV en de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij (IOGVM) ‘LE DROIT HUMAIN’ voor hun leden de Studiedag "Ontmoeting met Anderson".  

Bijna 300 jaar geleden stelde de Schotse predikant James Anderson (ca.1679 - 1739) de geschiedenis en grondwetten van de Vrijmetselarij op, nu bekend als de Constitutie van Anderson. Na drie eeuwen vormt de kern van deze Constituties nog steeds het fundament voor de wereldwijde Vrijmetselarij. Tegelijk is er sindsdien sprake van belangrijke ontwikkelingen. Sinds eind 19e eeuw kunnen ook vrouwen vrijmetselaar worden. Verder ontwikkelden zich minder religieuze, meer humanistische ritualen.

Deze studiedag is niet bedoeld om tot een nieuwe constitutie te komen. Zij is ook niet bedoeld om hier een aanzet toe te geven. Wel willen wij met elkaar in gesprek gaan over de actualiteit van de vrijmetselarij in de 21e eeuw, gegeven het startpunt 300 jaar geleden en de ontwikkelingen sindsdien.

Uitgebreide informatie over inhoud van en deelname aan de Studiedag vindt u op www.ontmoetingmetanderson.nl

17 september 2017

Loge Corona te gast bij Loge Sint Jan

Op donderdag 14 september 2017 PS waren twee Zusters en de Voorzittend Meester van Loge Corona te gast bij de avond voor belangstellenden van Loge Sint Jan in het Logegebouw te Den Haag.

Wij genoten van de gastvrijheid van de Broeders, de leerzame inleiding van de Voorzittend Meester en de zeer persoonlijke bijdragen van verschillende Broeders tijdens de sessie in de Werkplaats.

Graag zet Loge Corona de contacten voort. Immers, er zijn bouwstenen genoeg om een brug te bouwen.

3 september 2017

Delftse Loges doen mee aan Open Monumentendag

Ook dit jaar stelt de Delftse Vrijmetselaarsloge Silentium tijdens Open Monumentendag haar gebouw open voor belangstellenden. Op zaterdag 9 september tussen 10 en 17 uur kunnen in het gebouw geïnteresseerden én mensen die meer willen weten over de Vrijmetselarij in al haar vormen een kijkje komen nemen.

Ook gemengde Loge La Liberté, die sinds kort werkt in het gebouw van Loge Silentium, zal acte de presence geven. Er wordt informatie verstrekt over de eigen Loge, over zuster-Loge Corona die in het Haagse Logegebouw werkt en over de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV waarvan zij deel uitmaakt.

Gasten worden ontvangen met koffie en thee en te woord gestaan door vertegenwoordigers van de verschillende in het gebouw werkende Loges. Om 11.30, 13.00, 14.30 en 16.30 uur wordt een lezing gegeven. Aanvullende informatie is te vinden op de speciale website over Monumentendag in het Delftse Logegebouw.

Loge Corona start werkjaar

Op woensdag 13 september a.s. opent Loge Corona het werkjaar 2017-2018 tijdens een formele bijeenkomst, samen met de in Delft gevestigde zuster-Loge La Liberté, in het logegebouw aan de Choorstraat in Delft.

Deze bijeenkomst is extra feestelijk doordat nieuwe leden zich bij loge La Liberté zullen voegen. Ook maakt de aanwezigheid van de Grootmeester van de Orde waarvan beide Loges lid zijn, de bijeenkomst extra bijzonder. Broeders en zusters van andere maçonnieke obediënties zijn van harte welkom. Aanmelden kan via e-mail info@loge-laliberte.nl

28 april 2017

Loge Corona 45 jaar

Loge Corona is opgericht op 28 april 1972 als loge van de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV  onder de naam “Plato”. In 2014 heeft de loge haar naam veranderd in Loge Corona. Sindsdien werkt ze volgens het seculiere, meer humanistische rituaal van de Franse Rite of "Rite Moderne".

De oprichtingsdatum betekent dat de Loge dit jaar haar 45 jarig bestaan heeft gevierd. Een verjaardagsjaar dat gebruikt werd voor het herijken van de keuzes voor de toekomst.

Een toekomst die zal staan in het teken van de moderne gemengde vrijmetselarij en het werken volgens de Franse Rite Moderne. Met waardering voor de historische wortels en een open oog voor de moderne maatschappij. Plus, wat ons betreft, groeiende relaties met alle andere gerenommeerde vormen van vrijmetselarij.

26 maart 2017

Loge Corona heeft nieuwe website

Welkom op de nieuwe blog-website van Loge Corona. Een groep moderne vrijmetselaren in Den Haag bestaande uit "vrije mensen van goede naam", mannen èn vrouwen, met allerlei achtergronden.

Wij vrijmetselaren streven naar een betere wereld. Wij willen daaraan bijdragen door onszelf en de ander beter te begrijpen en dat door te vertalen in een andere opstelling naar onszelf, de ander en de maatschappij in het algemeen. Daartoe leggen we, in vertrouwde kring, ideeën en ervaringen naast elkaar. In tegenstelling tot godsdienstige en filosofische genootschappen gebeurt dat bij ons niet vanuit dogma’s. Iedereen is vrij om op eigen wijze de dingen te zien, te interpreteren en te delen.

Belangrijke kernwaarden van de vrijmetselarij zijn: “ken u zelf” en “op u komt het aan”. Immers, als we de wereld echt willen begrijpen en zelfs verbeteren vanuit de gedachte van wereldwijde "broederschap", moeten we bij onszelf beginnen.

Mocht u zich hierdoor aangesproken voelen, bekijk dan de uitgebreide toelichting op het bovenstaande op de bladzijden van deze website. Voor aanvullende informatie kunt u altijd mailen naar info@logecorona.nl