Lidmaatschap

Van Loge Corona kunnen mensen van 21 jaar en ouder (met speciale ontheffing 18 jaar en ouder), "vrij en van goede naam", lid worden, ongeacht hun verdere achtergrond. De Loge heeft als leden zowel mannen als vrouwen, in diverse leeftijden en met verschillende maatschappelijke achtergronden. Moderne mensen met hart voor een ander, zowel gericht op de rituele arbeid als op maatschappelijke onderwerpen.

De vrijmetselarij is blijvend vrij, maar niet vrijblijvend. Er wordt van de leden verwacht dat ze actief aan de Loge bijdragen.

Inhoudelijk betekent dat het voorbereiden van de thema's die worden besproken. Alleen dan kan een zinnige dialoog op gang komen. Verder is de loge gewoon een vereniging volgens Nederlands recht en kent dus bestuurlijke taken. Er is een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Deze functionarissen hebben zowel een rituele als een bestuurlijke taak. Daarnaast kent een loge nog een heel scala aan rituele functies die bezet moeten zijn om een rituaal goed te kunnen uitvoeren. Voor al deze rollen en functies zijn actieve leden nodig. Daarom biedt Loge Corona alleen plaats aan mensen die actief de handen uit de mouwen willen steken.

De formele bijeenkomsten van Loge Corona vinden in principe twee maal per maand op woensdagavond plaats in de maanden september tot juni. Daarnaast zijn er nog informele, instructieve bijeenkomsten en worden er bezoeken afgelegd aan andere loges. Jaarlijks worden er speciale maçonnieke feestdagen gevierd.

De contributie van de leden bedraagt op dit moment € 230,– per verenigingsjaar. Daarnaast moet men jaarlijks rekening houden met vaste kosten (circa € 100,– per jaar) voor bijzondere bijeenkomsten en met variabele kosten (bezoeken aan andere loges bijvoorbeeld). Ook moet men bij de diverse inwijdingen rekening houden met kosten, onder andere voor de aanschaf van maçonnieke regalia. Tenslotte is er tijdens de meeste loge-bijeenkomsten een collecte voor de loge zelf of een goed doel.