25 november 2019

Ronde Tafels bij gemengde vrijmetselarij Haaglanden

Na een druk bezochte avond voor belangstellenden organiseert de gemengde vrijmetselaars-Loge Corona uit Den Haag, in samenwerking met zusterloge La Liberté uit Delft, een "Ronde Tafel Cyclus" voor serieus in de vrijmetselarij geïnteresseerden.

De cyclus bestaat uit 3 tot 5 avondgesprekken over de (gemengde) vrijmetselarij in het algemeen en onze Loges in het bijzonder. Aan de gesprekken nemen meerdere geïnteresseerden èn meerdere leden van de Loges deel. De bijeenkomsten, die gezamenlijk worden geprikt, vinden plaats in Den Haag en Delft.

Serieus geïnteresseerden kunnen zich via e-adres secretaris@logecorona.nl aanmelden. Vermeld uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, plus een korte uitleg waarom deze cyclus u interesseert èn wat u ervan verwacht. Er wordt daarna telefonisch contact met u opgenomen.

15 november 2019

Hermetisme en alchemie - zoeken naar wat verbindt

Op 10 november 2019 organiseerden de loges die werken in het logegebouwen in Delft een gezamenlijke informatieve avond over Hermetisme en alchemie. De masculiene en twee gemengde vrijmetselaarsloges, waaronder zusterloge La Liberté Delft, plus de Weefsters ontvingen ruim 45 bezoekers uit vooral Delft en Den Haag, waaronder leden van Loge Corona.

Een zuster van de gemengde NGGV-Loge in Amstelveen hield voor het geïnteresseerd publiek een bouwstuk over het ontstaan, de filosofie en de praktijk van de alchemie in de loop van de geschiedenis. Daarbij kwamen ook de wortels in het Hermetisme aan de orde.

Zij beantwoordde vragen als 'wat zochten alchemisten die op zoek waren naar de Steen der Wijzen' en 'zijn  er parallellen tussen de vrijmetselarij en de alchemie'? Ook liet ze zien hoe alchemisten hun kennis versleutelden in raadselachtige en fantasierijke afbeeldingen.

Onderwerpen waarover veel informatie is samengebracht, zo bleek, in de Embassy of the Free Mind/Bibliotheca Philosophica Hermetica

De deelnemers waren enthousiast over zowel de kwaliteit van het bouwstuk, als over het initiatief om vrijmetselaars vanuit diverse loges en achtergronden samen te brengen. Daarmee werd een belangrijk uitgangspunt uit de vrijmetselarij in praktijk gebracht, nl. 'kijken naar wat ons verbindt, niet naar wat ons scheidt... . ' De avond werd besloten met een geanimeerde nabespreking onder het genot van een hapje en een drankje.

Loge La Liberté heeft op zich genomen komend voorjaar, samen met de andere Delftse loges, opnieuw een dergelijke avond te organiseren.

8 oktober 2019

Open avond over moderne gemengde vrijmetselarij

Op woensdag 30 oktober 2019 organiseren de gemengde vrijmetselaarsloges Corona Den Haag en La Liberté Delft een avond voor belangstellenden in het Haags Logegebouw aan de 2e Sweelinckstraat 131, 2517 GW Den Haag. Tijdens deze avond, die om 20 uur begint (inloop vanaf 19.30 uur)  vertellen wij over de traditionele achtergrond en moderne, niet religieuze manier van ons "werken" in de loges. U kunt daarvan ook iets meebeleven.

Bij ons werken vrouwen en mannen in volledige gelijkwaardigheid samen. Hun achtergrond in termen van religie, politieke kleur, overtuiging en leeftijd is divers. Die diversiteit koesteren wij. Immers, als vrijmetselaars zoeken wij naar dingen die mensen in al hun verscheidenheid verbinden en wij willen wegnemen wat mensen scheidt. Dat oefenen we in de Loge, zodat we dat "verbinden" ook in de maatschappij beter kunnen vorm geven.

Onze manier van werken is, hoewel gebaseerd op eeuwenoude tradities, creatief en modern. Daar laten wij u graag iets van zien. Een deel van de avond heeft de vorm van een "rituaal" dat aansluit bij de normale werkwijze in de Loges. Licht en donker, informatieve èn persoonlijke proza en poëzie alsook muziek spelen belangrijke rollen. Er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen en persoonlijk contact met leden.

Vanwege het beperkt aantal plaatsen is aanmelden voor deze avond verplicht. Aanmelden kan uitsluitend via e-mail. Stuur een mailtje naar secretaris@logecorona.nl met uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, plus een korte uitleg waarom deze avond u interesseert èn wat u van de avond verwacht. Zo mogelijk houden we daarmee rekening in het programma.

Als uw deelname mogelijk is wordt dit door ons expliciet per mail bevestigd. In de bevestigingsmail, die tevens dient als toegangsbewijs, staat nog aanvullende informatie over de avond.

19 september 2019

Werkjaar start met herfstequinox

Loge Corona Den Haag is, in nauwe samenwerking met zusterloge La Liberté Delft, begonnen aan het nieuwe werkjaar. Op 11 september jl. was de eerste bijeenkomst in het Logegebouw in Delft. Daar werd het werkjaar geopend. Dat gebeurde op ceremoniële wijze, onder meer door letterlijk de maçonnieke werktuigen schietlood, waterpas en winkelhaak weer ter hand te nemen.

Ook werden in verschillende functies nieuwe leden geïnstalleerd. Dezen waren in die functies gekozen tijdens verkiezingen voor de zomer. Een Loge is immers ook een gewone vereniging naar Nederlands recht met statuten en democratische spelregels.

De eerste inhoudelijke werkzaamheden vinden plaats op 29 september a.s. in Den Haag. Dan vieren we de herfstequinox. Deze valt dit jaar op 23 september om 9.50 uur Nederlandse tijd. Het is de dag waarop de zon op haar hoogste punt precies boven de evenaar staat en dag en nacht even lang duren. Zodra de herfstequinox voorbij is, worden de avonden langer en daalt de temperatuur. De herfst breekt aan.

Herfst is de tijd om de belangrijkste oogsten binnen te halen èn om voorbereidingen te treffen voor de komende winter en het volgend groeiseizoen. Herfst is een seizoen van evenwicht, van balans tussen oud en nieuw. Een mooi moment ook om weer eens de balans in je eigen leven op te maken en zo nodig te herstellen. Ook in onze loges maken we in symbolische zin de balans op. We vieren wat we bereikt hebben, persoonlijk en als groep, en treffen voorbereidingen om ook in de toekomst verder te kunnen blijven groeien.

22 juli 2019

Vrij denken bij moderne vrijmetselarij

Vrijmetselaren streven naar een betere wereld. Zij willen, door in de loge te leren zichzelf en de wereld beter te begrijpen, hieraan een bijdrage leveren in de maatschappij. Met elkaar wordt er in vertrouwde kring gesproken. Er worden actief ervaringen gedeeld over allerlei vraagstukken zoals met betrekking tot maatschappij, filosofie en kunst.

In tegenstelling tot godsdienstige of filosofische genootschappen heeft de vrijmetselarij geen dogma’s die een bepaalde stroming ten aanzien van religie, filosofie of politiek propageren. Iedereen is vrij om de dingen te zien en te interpreteren op eigen wijze. Wel is voor de vrijmetselaar belangrijk dat zij of hij, ondanks alle verschillen, zoekt naar wat mensen bindt en niet naar wat het scheidt. Belangrijke kernwaarden van de vrijmetselarij zijn: “ken u zelf” en “op u komt het aan”. Hiermee bedoelen we dat, als we de wereld echt willen begrijpen en zelfs verbeteren, we bij onszelf moeten beginnen.

In Loge Corona werken we meestal met een rituaal. Dat is een soort ritueel spel, waarin ieder lid van de loge een functie kan hebben. Dit rituaal heeft als doel het tot leven brengen van de symboliek en gezamenlijk een gevoel van broederschap te creëren. Er wordt ook veel muziek ten gehore gebracht.

19 april 2019

Ronde Tafel cyclus in Haaglanden over vrijmetselarij

Op woensdag 10 april j.l. organiseerden de gemengde vrijmetselaarsloges La Liberté Delft en Corona Den Haag een geslaagde avond voor belangstellenden. in het Delfts Logegebouw.

In vervolg op die avond wordt bij voldoende belangstelling een Ronde Tafel Cyclus gestart voor geïnteresseerden. De cyclus bestaat uit 3 tot 5 avondgesprekken over de vrijmetselarij in het algemeen en gemengde vrijmetselarij en onze Loges in het bijzonder. Aan de gesprekken nemen meerdere geïnteresseerden èn meerdere leden van de Loges deel. De avonden worden gehouden in Den Haag en Delft.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor deelname. Dat kan uitsluitend via e-mail. Stuur een mailtje naar info@logecorona.nl met uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, plus een korte uitleg waarom deze cyclus u interesseert èn wat u ervan verwacht.

Geef ook aan of er avonden zijn waarop u in iedere geval niet zou kunnen deelnemen vanwege andere bezigheden. Zo mogelijk houden we daarmee rekening in planning en programma.

Als uw deelname mogelijk is wordt dit door ons expliciet per mail bevestigd. In de bevestigingsmail, die tevens dient als toegangsbewijs, staat nog aanvullende informatie over de cyclus.

31 maart 2019

Open avond bij gemengde vrijmetselarij Delft-Den Haag

Op woensdag 10 april a.s. organiseren de gemengde vrijmetselaarsloges La Liberté Delft en Corona Den Haag een avond voor belangstellenden in het Delfts Logegebouw aan de Choorstraat 16-A, 2611 JG Delft. In onze Loges werken vrouwen en mannen in volledige gelijkwaardigheid samen.

Na een ontvangst met koffie of thee wordt een programma aangeboden in de grote zaal van het gebouw. Daarbij wordt een "rituale" werkvorm gebruikt die aansluit bij de normale werkwijze in de Loge. Licht en donker, proza en poëzie alsook muziek spelen belangrijke rollen.

Binnen het "rituaal" wordt plaats ingeruimd voor een korte inleiding over het ontstaan van de vrijmetselarij in het algemeen en de gemengde vrijmetselarij en de Loges in het bijzonder. Verder zijn er bijdragen van leden over hun persoonlijke keuzes voor de gemengde vrijmetselarij. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Na afsluiting van het formele gedeelte kan er onder het genot van een drankje worden nagepraat met leden van de Loges.

Vanwege het beperkt aantal plaatsen is aanmelden voor deze avond verplicht. Aanmelden kan uitsluitend via e-mail. Stuur een mailtje naar info@logecorona.nl met uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, plus een korte uitleg waarom deze avond u interesseert èn wat u van de avond verwacht. Zo mogelijk houden we daarmee rekening in het programma.

Als uw deelname mogelijk is wordt dit door ons expliciet per mail bevestigd. In de bevestigingsmail, die tevens dient als toegangsbewijs, staat nog aanvullende informatie over de avond.

De illustratie toont het glas-in-lood raam met enkele vrijmetselaarssymbolen boven de ingang van het Logegebouw in de Choorstraat, Delft.

11 februari 2019

Vrijmetselarij - een manier van leven

De vrijmetselarij is een vorm van levensontwikkeling die je samen binnen de loge beleeft en die de inzichten van de leden steeds kan verbreden en verdiepen. Dit gebeurt door het uitwisselen van kennis en het opdoen van ervaring via het rituele spel. Wat je in de loge beleeft neem je mee naar je leven van alle dag. Daar werkt het net zoveel door als jij toestaat.

Gedurende je tijd van lidmaatschap kun je vele functies en rollen vervullen in het serieuze spel van en in de loge. Elke functie en rol binnen de loge heeft haar eigen perspectief op het spel. Daardoor kun je ook leren om ook het dagelijks leven vanuit bepaalde perspectieven te bekijken.

Naast het verwerven van kennis en inzichten die nuttig zijn in het dagelijks leven vormt de broederschap het belangrijkste element van de vrijmetselarij. Iedereen die vrijmetselaar is heeft in elk geval een inwijding tot leerling vrijmetselaar doorlopen en dat schept een band. Verder schept ook het in de loge gezamenlijk delen van en zoeken naar inzichten een band. Een band die zich kan uitstrekken tot in het dagelijks leven.

Geïnteresseerd? Lees verder op de bladzijde Lid worden, of neem vrijblijvend contact op via info@logecorona.nl